Különös közzétételi lista

Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 23. § kötelezi az intézményeket az ún. közzétételi lista megjelentetésére. A közoktatási intézmények az eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (a személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról az nyilvánosságot tájékoztatni kötelesek. A fentiek értelmében indokolt, hogy ezen adatok az intézmény honlapján elérhetők legyenek.

Iskolánk közzétételi listája:

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. Az iskola felvételi tájékoztatója a BEISKOLÁZÁS főmenüben található, melyet minden év októberében az intézmény frissít.
 3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben: 2019. 06. 20. 8-13 óra óra, Mezőtúr Földvári út 8.
 4. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
 5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,
 6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
  Munka-, Rendezvény és Feladatellátási Terv 2018-2019
 7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 8. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program
  A  Szakképzési Centrumra vonatkozó felsorolt dokumentumok megtalálhatók a Centrum honlapján, tagintézményünkre vonatkozóan a honlapunk Dokumentumok menüpontjában.
 9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
  -Intézményi Összefoglaló 2019
  Intézményi Összefoglaló 2018
  Intézményi Összefoglaló 2017
  Intézményi összefoglaló 2016
 12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
       – 2014-2015 évi osztálylétszámok, lemorzsolódás
  2013-2014 évi osztálylétszámok, lemorzsolódás
 13. Az érettségi vizsgák átlageredményei 2011-2015
 14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 17. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Kollégium

1.A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. Szabadidős foglalkozások köre

3. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

4. Kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám